PredsednikDamjan Breg
PodpredsednikAleš Perko
TajnikMitja Breg
BlagajnikAleš Gorjup
Upravni odbor:Damjan Breg
Aleš Perko
Rok Methans
Urška Mesarič
Ivan Škofič
Karl Gajzler
Edi Majer
Nadzorni odbor:Patric Rajšp
Franc Rajšp ml.
Anica Šauperl
Disciplinska komisija:Janko Pavlič
Srečko Brumen
Franc Berlič
Skrbnik vinske trte:Bogomir Dreier
Veljavno od 20. 1. 2024

PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV
Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. Upravni odbor šteje 7 članov in je izvoljen za štiri leta. Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje in sestanek upravnega odbora. Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj pa vsake pol leta.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva.

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru. Naloga disciplinske komisije je, da ugotavlja in obravnava disciplinske prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:

  • ustni opomin;
  • javni ustni opomin;
  • predlog občnemu zboru za izključitev iz društva.

Predsednik

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva. Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih podeli, na osnovi teh pravil, občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje, sestanek in posvete tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

Ostali organi

Na predlog predsednika društva lahko upravni odbor imenuje podpredsednike, tajnika in druge člane (tudi zunanje sodelavce), ki vodijo strokovno delo društva ter pomagajo predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Podpredsednike in tajnika društva je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.