Na osnovi Zakona o društvih (Ur. list RS 64/2011) je občni zbor Turističnega društva Klopotec – Zg. Velka, dne 20. 1. 2024 sprejel naslednja
PRAVILA O DELU IN ORGANIZACIJI KULTURNO TURISTIČNEGA DRUŠTVA KLOPOTEC – ZGORNJA VELKA

I. SPLOŠNE DOLOČBE:

1 .člen

Kulturno turistično društvo Klopotec – Zgornja Velka je prostovoljna, samostojna, nepridobitna organizacija, v kateri se združujejo občani (v nadaljnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševati turizem in razvoj kraja v vseh njegovih pojavnih oblikah.

2. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež društva je na Zg. Velki št. 41b, 2213 Zg. Velka.
Turistično društvo ima svoj pečat in znak.
Pečat je okrogle oblike s premerom 3cm z znakom klopotca v sredini in napisom ob zunanjem robu »KTD KLOPOTEC – VELKA«. Znak društva je reliefni posnetek centra kraja Zg. Velka s cerkvijo Marije Snežne v sredini.

4. člen

Kulturno turistično društvo se lahko združuje v občinsko in območno turistično zvezo ter Turistično zvezo Slovenije, kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma in razvoja kraja.

5. člen

Delovanja društva je javno in zagotavlja:
– da so seje organov društva javne;
– da so na seje društvenih organov vabljeni novinarji;
– organiziranje okroglih miz in tiskovnih konferenc;
– pošiljanje vabil, gradiv in zapisnikov članom;
– pošiljanje obvestil članom o sprejetih sklepih organov društva;
– da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva.
Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij so odgovorni predsednik, podpredsednik, tajnik in pooblaščeni člen društva.

6. člen

Društvo, kot svojo pridobitno dejavnost, opravlja:
– posle turistične agencije;
– kulturno dejavnost;
– športno dejavnost;
– vodniško dejavnost;
– začasni gostinski obrati;
– priložnostna priprava in dostava jedi;
– trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
– trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
– založniške storitve;
– razstavno prodajne storitve;
– posredovanje oglaševalskega prostora;
– prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah;
– varstvo kulturne dediščine;
– raziskovanje trga in javnega mnenja;
– reklamne storitve;
– druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dobiček od te dejavnosti gre izključno v društvene namene za izvedbo začrtanih programov in načrtov.

7. člen

Vsebina dela kulturno turističnega društva je predvsem naslednja:
– koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v kraju in Republiki Sloveniji;
– sodelovanje z drugimi turističnimi društvi, organizacijami in vezami tako doma, kot v tujini;
– organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine;
– organiziranje ali sodelovanje pri turističnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih, športnih in drugih prireditvah ali manifestacijah, ki so namenjene predvsem za dobro počutje krajanov in članov društva;
– organiziranje tečajev, predavanj ter skrbi s publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi aktivnostmi za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva;
– usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev in objektov;
– dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij;
– vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter edicij turistično propagandnega značaja;
– opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma;
– varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter ljudskih običajev;
– vzdržuje izletniške točke in skrbi za oskrbo turistov;
– sodeluje pri razpravah o turističnih programih in razvoju kraja ter zazidalnih načrtih, zlasti pa pri programih turističnega razvoja turizma.

8. člen

Kulturno turistično društvo lahko opravlja tudi dejavnosti, kot so prodaja spominkov in izdelkov domače obrti, propagandnega gradiva, založbo razglednic, vizitk, brošur, vodnikov, zloženk, koledarjev, in drugih publikacij o turizmu in kraju. Organizira sejme domače obrti in opravlja druge dejavnosti povezane s turizmom, ki niso glavna dejavnost društva, temveč samo dopolnjujejo turistično ponudbo kraja in koristijo razvoju turizma.

9. člen

Kulturno turistično društvo lahko za obujanje starih ljudskih običajev in drugih dejavnosti, ki pospešujejo turistično ponudbo, zbira podatke o zgodovini kraja in njenih prebivalcih in jih lahko uporabi v tiskanih publikacijah, ki orisujejo dogodke, posebnosti in znamenitosti značilne za to območje.

II. ČLANSTVO:

10. člen

Član turističnega društva je lahko polnoletni občan, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta pravila.
Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

11. člen

Mladoletniki do dopolnjenega 15. leta starosti so lahko člani društva z enakimi pravicami, kot ostali člani, razen, da ne morejo biti izvoljeni v organe društva in ne morejo podvzemati nikakršnih materialnih obveznosti. Mladoletni člani društva so lahko v okviru društva organizirani v sekcijah podmladka.

12. člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora.

13. člen

Pravice članov so:
– da so izvoljeni v organe društva;
– da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva;
– da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo;
– da postavljajo organom društva vprašanja iz turistične problematike in dajejo predloge za njihovo reševanje;
– da od organov društva na zahtevo dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem društvenih nalog;
– da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva na kateri koli organ društva;
– da so za svoje aktivno delo nagrajeni.

14. člen

Dolžnosti članov društva so:
– da aktivno sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog;
– da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po teh pravilih;
– da varujejo ugled društva;
– da se udeležujejo sklicanih delovnih akcij in sestankov društva.

15. člen

Članstvo v društvu preneha:
– s smrtjo;
– z izstopom;
– z izključitvijo na podlagi občnega zbora;
– v kolikor se član niti enkrat v letu ne udeleži sklicanih akcij in se dve leti ne udeleži sestankov društva.

16. člen

Član izstopi iz društva, ko poda pisno izjavo, da ne želi biti več član društva. Enako kot pisna izjava se šteje, če član leto dni ne pride na sklicane delovne akcije, ali se dve leti ne udeleži sklicanih sestankov.

17. člen

Občni zbor lahko člana izključi na predlog disciplinske komisije.

18. člen

Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s turistično dejavnostjo in ki društvo podpirajo z dotacijami ali s prostovoljnimi prispevki.

19. člen

Kulturno turistično društvo lahko svoje člane za aktivno delo in vodenje društva tudi nagrajuje. Nagrajuje lahko tudi druga društva, organizacije, zveze ali posameznike, ki s svojim delom, prispevkom ali drugimi oblikami občutno vplivajo s svojimi zaslugami pri razvoju društva. Nagrade podeljuje v naslednji obliki:
– javne pohvale;
– pisno priznanje;
– bronaste plakete;
– srebrne plakete;
– zlate plakete;
– kipca klopotca, kot najvišjega priznanja društva;
– drugih oblik nagrade na predlog upravnega odbora.
O prejemnikih nagrad odloča upravni odbor, nagrade društvo podeli na občnem zboru ali posebej za to sklicani svečanosti.

20. člen

Član društva lahko prejme nagrado pod naslednjimi pogoji:
– za aktivno delo ali vodenje društva v obdobju do enega leta – javno pohvalo;
– za aktivno delo ali vodenje društva v obdobju enega leta – pisno priznanje;
– za aktivno delo ali vodenje društva v obdobju dveh let – bronasto plaketo;
– za aktivno delo ali vodenje društva v obdobju petih let – srebrno plaketo;
– za aktivno delo ali vodenje društva v obdobju desetih let – zlato plaketo;
– za aktivno delo ali vodenje društva v obdobju petnajstih let – zlati kipec.

III. ORGANIZACIJA:

21. člen

Organi društva so:
– občni zbor;
– upravni odbor;
– nadzorni odbor;
– disciplinska komisija.
Člani društva se lahko združujejo v sekcije, ki so dejavne organizacijske enote in katerih oblikovanje, delo in prenehanje ureja Pravilnik Kulturno turističnega društva o sekcijah.

22. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.
Občni zbor je reden ali izreden.
Reden občni zbor skliče upravni odbor najmanj enkrat letno.
Izreden občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo nadzornega odbora.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je bil sklican.

23. člen

O sklicu občnega zbora morajo biti člani obveščeni najmanj 5 dni pred dnevom za katerega je sklican. Vabilu za občni zbor mora biti priložen dnevni red zbora. Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na občni zbor s pisnim vabilom.

24. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj ½ vseh članov.
Občni zbor je sklepčen tudi pol ure po uri sklica, če je prisotnih najmanj toliko članov, kot štejeta upravni in nadzorni odbor skupaj.

25. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar odloča o spremembi pravil društva ali kadar voli organe društva, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če občni zbor ne določi drugače.

26. člen

Občni zbor prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj pet članov izvoli še druge delovne organe občnega zbora ter določi zapisnikarja.

27. člen

Občni zbor:
– sklepa o dnevnem redu;
– razpravlja o delu in področjih upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije;
– sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev;
– voli predsednika društva, ki je istočasno predsednik upravnega odbora;
– voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter njih predstavnike;
– voli predstavnike društva za razne organizacije in zveze katerih član je društvo;
– sprejema pravila, spremembe in dopolnitve pravil društva;
– odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije;
– odloča o izključitvi člana iz društva;
– odloča o finančnih načrtih društva;
– odloča o vključevanju društva v zvezo društev in organizacij;
– odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega in nadzornega odbora ter navzočih članov. O slednjem po tem, ko dobi mnenje upravnega odbora;
– sodeluje pri nagrajevanju članov in drugih krajanov, organizacij, društev zvez ali posameznikov;
– sklepa o prenehanju društva.
O občnem zboru se vodi zapisnik.

28. člen

Upravni odbor:
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja.

29. člen

Upravni odbor šteje 7 članov in je izvoljen za štiri leta.
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje in sestanek upravnega odbora.
Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj pa vsake pol leta.

30. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sklicuje občni zbor društva in zanj pripravi poročila ter sklepe, ki naj jih sprejme;
– izvršuje sklepe občnega zbora;
– sprejme zaključni račun in odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev;
– skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva;
– ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje njih člane;
– imenuje tajnika društva;
– imenuje podpredsednike upravnega odbora društva, ki v odsotnosti predsednika le-tega nadomeščajo;
– imenuje člana društva, ki je pooblaščen za javno predstavljanje društva;
– odloča o sprejemanju novih članov;
– odloča o opravljanju pridobitne dejavnosti društva;
– odloča o nagrajevanju članov, častnih članov, simpatizerjev in ostalih organizacij, društev, zvez ali posameznikov, ki s svojo pomočjo pomagajo društvu;
– odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru teh pravil.

31. člen

Nadzorni odbor:
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let.

32. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva.

33. člen

Disciplinska komisija:
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

34. člen

Naloga disciplinske komisije je, da ugotavlja in obravnava disciplinske prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe:
– ustni opomin;
– javni ustni opomin;
– predlog občnemu zboru za izključitev iz društva.

35. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev teh pravil in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.
Disciplinska komisija se pri svojem delu ravna smiselno določilom kazenskega prestopnika.
Zoper izrečen ukrep disciplinske komisije se lahko prizadeti član pritoži na prvi občni zbor društva, ki o stvari dokončno odloči.

36. člen

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva.
Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih podeli, na osnovi teh pravil, občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu.
Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje, sestanek in posvete tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

37. člen

Na predlog predsednika društva lahko upravni odbor imenuje podpredsednike, tajnika in druge člane (tudi zunanje sodelavce), ki vodijo strokovno delo društva ter pomagajo predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Podpredsednike in tajnika društva je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.

38. člen

Če dela društva ne morejo opraviti funkcionarji društva, lahko na predlog predsednika upravni organ organizira strokovno službo, ki jo vodi podpredsednik ali tajnik društva.

IV. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA:

39. člen

Dohodki društva so:
– prihodki podpornih članov, simpatizerjev;
– dotacije fizičnih in pravnih oseb;
– dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
– sredstva pridobljena iz javnih sredstev;
– razni drugi prihodki, kot so darila, vlila, zapuščine itd.

40. člen

Materialno – finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, računovodskimi standardi, temi pravili in odločitvami občnega zbora ter upravnega odbora društva.

41. člen

Dohodki in izdatki društva se vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom.

42. člen

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah in društveni inventarni knjigi.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA:

43. člen

Društvo preneha delovati po sklepu občnega zbora ali po zakonu, če dejansko ni več članov.

44. člen

V primeru prenehanja delovanja društva se morajo najprej poravnati vsi dolgovi. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun, ostalo premoženje pa se dodeli sorodnemu društvu ali organizaciji v kraju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:

45. člen

Za vse, kar v teh pravilih ni določeno, se neposredno uporabljajo določila zakona o društvih ter drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

46. člen

Za delo občnega zbora in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določajo ta pravila.

47. člen

Ta pravila je sprejel občni zbor Kulturno turističnega društva Klopotec – Zgornja Velka, dne 20. 1. 2024 in pričnejo veljati takoj.

48. člen

Z uveljavitvijo teh pravil so prenehala veljati Pravila o delu in organizaciji Turističnega društva Klopotec – Zgornja Velka z dne 2. 3. 1996