PRAVILNIK KULTURNO TURISTIČNEGA DRUŠTVA O SEKCIJAH

Ta pravilnik opredeljuje delovanje sekcij Kulturno turističnega društva (v nadaljevanju: društva) in je zapisan v skladu z 21. členom pravil o delu in organizaciji Kulturno turističnega društva Klopotec – Zgornja Velka z dnem 20. 1. 2024.

Pravilnik sprejmejo in potrdijo člani društva na občnem zboru.

  1. OPREDELITEV SEKCIJ:

1. člen

Sekcije so tematsko organizirane enote, ki delujejo pod okriljem društva z namenom zagotavljanja interdisciplinarne usmeritve društva in skrbi za vsebinski razvoj posameznih strokovnih področij znotraj društva.

2. člen

Sekcije naj bodo institucionalno, strokovno, starostno, spolno in tematsko oziroma disciplinarno karseda uravnotežene.

3. člen

Sekcije sestavljajo vodje in vsaj štirje člani. Posamezna sekcija ima lahko tudi dve vodji.

II. USTANOVITEV SEKCIJE:

4. člen

Sekcija se ustanovi na pobudo izvršnega odbora društva, ki predlaga vodjo sekcije. Pobude za ustanovitve sekcij izvršni odbor prejema od članov društva.

5. člen

Vodjo sekcije potrdijo člani posamezne sekcije.

6. člen

Vodje sekcij so lahko osebe, ki so člani društva.

7. člen

Sekcije se ustanavljajo za dobo štirih let.

8. člen

Vodje sekcij imenujejo vsaj štirje člani sekcije. Član sekcije je lahko oseba, ki je član Kulturno turističnega društva Klopotec – Zgornja Velka.
Član sekcije je lahko tudi oseba, ki ni član Kulturno turističnega društva Klopotec – Zgornja Velka.

III. DELOVANJE SEKCIJ:

9. člen

Delo sekcij koordinira podpredsednik društva.

10. člen

Vodja sekcije podpredsedniku društva predloži vsebinski opis sekcije (okvirno 300 besed). Vodja sekcije koordinira delovanje sekcije, pridobiva nove člane sekcije, obvešča člane sekcij o dogodkih in delovanju sekcije, organizira dogodke.

11. člen

V vsebinskem opisu vodja sekcije opredeli:
– ime sekcije;
– področje delovanja sekcije, po možnosti zastavljeno interdisciplinarno;
– cilje sekcije, ki naj bodo vsebinske in operativne narave (organizacije okroglih miz, predavanj, intervencij, izdaje publikacij, tematskih številk ipd.);
– seznam članov sekcije.

12. člen

Imena in priimke ter elektronske naslove vodij sekcij, imena in opise sekcij ter področja delovanja sekcij se objavi na spletni strani društva.

13. člen

Dolžnosti vodij sekcij so, da enkrat letno pripravijo vsaj eno dejavnost (posvet, delavnico, panel, okroglo mizo, predavanje, intervencijo, tematsko številko ipd.). Ta se lahko zgodi v okviru organizacije rednega srečanja društva ali izven.

  1. RAZPUSTITEV SEKCIJE:

14. člen

V kolikor je sekcija dve leti zaporedoma neaktivna, se lahko na pobudo vodje sekcije, podpredsednika društva ali izvršnega odbora društva sekcija razpusti, oziroma se v skladu z zgoraj navedenimi postopki imenuje in potrdi novega vodjo sekcije.

15. člen

Pravilnik je sprejel občni zbor Kulturno turističnega društva Klopotec – Zgornja Velka 20. 1. 2024 na Dražen Vrhu. Pravilnik prične veljati 15 dni po sprejemu.